HIC http://www.made-in-croatia.com.hr/
12.veljače 2020
RODNO PITANJE
Revizori EU-a ispitat će u kojoj se mjeri rodno osviještena politika odražava u proračunu EU-a

rodna problematika u EU-i


Pod rodno osviještenom politikom podrazumijeva se praksa sustavnog obraćanja pozornosti na rodna pitanja pri osmišljavanju, izradi, provedbi, praćenju i evaluaciji politika i aktivnosti. Europski revizorski sud (Sud) trenutačno provodi reviziju kako bi procijenio primjenjuje li Komisija rodno osviještenu politiku u proračunu EU-a s ciljem promicanja rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti obuhvaćenih Ugovorima EU-a. Nedavna studija Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) pokazala je da nepoduzimanje mjera za promicanje ravnopravnosti može imati znatan negativan učinak na radna mjesta, produktivnost i rast BDP-a. EIGE je također utvrdio da je od 2013. godine ostvaren napredak u pogledu rodne ravnopravnosti u EU-u, no i da je taj napredak bio neujednačen među državama članicama.


Već za višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. Europski parlament, Vijeće i Komisija složili su se da u proračunskim postupcima primijene „rodno osjetljive elemente” u slučajevima u kojima je to relevantno. Međutim, nedavnim internim pregledom potrošnje sredstava u okviru tekućih programa EU-a utvrđeno je da se u različitim područjima proračuna EU-a pitanja rodne ravnopravnosti nisu odrazila u jednakoj mjeri kao pitanja klimatskih promjena ili biološke raznolikosti. Umjesto toga, pitanjima diskriminacije na temelju rodnog identiteta bavili su se posebni programi, u prvom redu programi za rješavanje pitanja zapošljavanja i socijalnih pitanja.


„Uzimanje u obzir rodnih pitanja pri donošenju i izvršenju proračuna EU-a ključno je za promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca”, izjavila je Eva Lindström, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovu reviziju. „Sud želi provjeriti je li Komisija to načelo primijenila u proračunu EU-a.Riječ je o važnoj analizi u kontekstu tekućih pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.”


Objava revizijskog izvješća previđena je za prvo tromjesečje 2021. godine i u njemu će se posebice iznijeti procjena u pogledu sljedećih pitanja:
— postoji li primjeren okvir za promicanje rodne ravnopravnosti;
— je li aspekt rodne ravnopravnosti obuhvaćen VFO-om i godišnjim proračunima EU-a;
— može li Komisija dokazati rezultate u pogledu rodne ravnopravnosti koji su ostvareni glavnim programima financiranja sredstvima EU-a.

Opsegom revizije obuhvaćena je zajednička poljoprivredna politika (ZAP), kao i europski strukturni i investicijski programi (ESIF) te program Erasmus.


Napomena


Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti obuhvaćenih Ugovorima EU-a. Ugovorom iz Rima iz 1957. godine uvedeno je načelo jednake plaće. Predanost ravnopravnosti navedena je i u Ugovoru o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.


Vijeće i Europski parlament također su predani rodnoj ravnopravnosti. Komisija ima važnu ulogu u uključivanju rodnih pitanja u provedbu programa, kao i u praćenje i evaluaciju rezultata. Nova predsjednica Komisije Ursula von der Leyen dala je 2019. rodnoj ravnopravnosti visoko mjesto na popisu prioriteta svojeg političkog programa. Uvedena je nova funkcija povjerenice/povjerenika za ravnopravnost i trenutačno se izrađuje nova strategija EU-a za rodnu ravnopravnost, usporedno s pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027.


Europski revizorski sud objavio je danas uvodni dokument o reviziji primjene rodno osviještene politike. U uvodnim dokumentima o reviziji iznose se informacije u vezi s određenim tekućim revizijskim zadatkom. Ti se dokumenti temelje na pripremnim radnjama prije početka određene revizije te ih ne treba smatrati revizorskim opažanjima, zaključcima ni preporukama.ECA press /HIC.hr
foto: ECA